مطالب این دسته بندی

اسامی پسر

سارنگ

اسم نوزاد پسر با س سارنگ یکی از اسامی پسرانه است که با س آغاز می شود. ریشه ی اسم سارنگ  فارسی معنای اسم…

دارانا

اسم نوزاد دختروپسر با د دارانا یکی از اسامی دخترانه  و پسرانه است که با د آغاز می شود. ریشه ی اسم دارانا فارسی…

فخرالملوک

اسم نوزاد دختر با ف فخرالملوک یکی از اسامی دخترانه است که با ف آغاز می شود. ریشه ی اسم فخرالملوک عربی معنای…

شهنوش

اسم نوزاد پسر با ش شهنوش یکی از اسامی پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شهنوش فارسی معنای اسم…

شهرنوش

اسم نوزاد دختر و پسر با ش شهرنوش یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شهرنوش…

شهرخ

اسم نوزاد پسر با ش شهرخ یکی از اسامی پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شهرخ فارسی معنای اسم شهرخ…

شاینا

اسم نوزاد دختر و پسر با ش شاینا یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شاینا…

شاهگل

اسم نوزاد دختر و پسر با ش شاهگل یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شاهگل…

شادلی

اسم نوزاد پسر با ش شادلی یکی از اسامی پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شادلی عربی معنای اسم…

سابین

اسم نوزاد دختر و پسر با س سابین یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با س آغاز می شود. ریشه ی اسم سابین…

طَلا

اسم نوزاد دختر با ط طَلا یکی از اسامی دخترانه است که با ط آغاز می شود. ریشه ی اسم طَلا عربی معنای اسم…

صبرا

اسم نوزاد دختر با ص صبرا یکی از اسامی دخترانه است که با ص آغاز می شود. ریشه ی اسم صبرا فارسی معنای اسم…

صبرناز

اسم نوزاد دختر با ص صبرناز یکی از اسامی دخترانه است که با ص آغاز می شود. ریشه ی اسم صبرناز فارسی معنای…

صادقه

اسم نوزاد دختر با ص صادقه یکی از اسامی دخترانه است که با ص آغاز می شود. ریشه ی اسم صادقه عربی معنای اسم…

ساینا

اسم نوزاد دختر با س ساینا یکی از اسامی دخترانه است که با س آغاز می شود. ریشه ی اسم ساینا فارسی معنای اسم…

شوکت

اسم نوزاد دختر و پسر با ش شوکت یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شوکت عربی…

شَمین

اسم نوزاد پسر با ش شَمین یکی از اسامی پسرانه است که با ش آغاز می شود. ریشه ی اسم شَمین آشوری معنای اسم…

دریم

اسم نوزاد دختر و پسر با د دریم یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با د آغاز می شود. ریشه ی اسم دریم عربی…

خُرم

اسم نوزاد پسر با خ خُرّم یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود. ریشه ی اسم خُرّم فارسی معنای اسم…

خورسان

اسم نوزاد دختر و پسر با خ خورسان یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با خ آغاز می شود. ریشه ی اسم خورسان…

هلیوس

اسم نوزاد پسر با ه هلیوس یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هلیوس عبری معنای اسم هلیوس…

هارون

اسم نوزاد پسر با ه هارون یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هارون عبری معنای اسم هارون…

خُرّم

اسم نوزاد پسر با خ خُرّم یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود. ریشه ی اسم خُرّم فارسی معنای اسم…

خرشید

اسم نوزاد دختر  یا پسر با خ خرشید یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با خ آغاز می شود. ریشه ی اسم خرشید…

هابیل

اسم نوزاد پسر با ه هابیل یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هابیل عبری معنای اسم هابیل…

هیوا

اسم نوزاد پسر با ه هیوا یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هیوا کردی معنای اسم هیوا…

هیمن

اسم نوزاد پسر با ه هیمن یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هیمن کردی معنای اسم هیمن…

هیژا

اسم نوزاد پسر با ه هیژا یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هیژا کردی معنای اسم هیژا  …

هیرو

اسم نوزاد پسر با ه هیرو یکی از اسامی پسرانه است که با ه آغاز می شود. ریشه ی اسم هیرو کردی معنای اسم هیرو  …

مانِلی

اسم نوزاد دختر و پسر با م مانِلی یکی از اسامی دخترانه و پسرانه است که با م آغاز می شود. ریشه ی اسم مانِلی…