مطالب این دسته بندی

اسم پسر با خ

خُرّم

اسم نوزاد پسر با خ خُرّم یکی از اسامی پسرانه است…

خاتم

اسم نوزاد پسر با خ خاتم یکی از اسامی پسرانه است…