مطالب این دسته بندی

اسم پسر با ط

طَیب

اسم نوزاد پسر با ط طَیب یکی از اسامی پسرانه است…