مطالب این دسته بندی

آشوری

شَمین

اسم نوزاد پسر با ش شَمین یکی از اسامی پسرانه است…